Ήχος Πλάγιος του A’

Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου εκ της Μουσικής Κυψέλης τόμος Α΄.

Ερμηνεύει ο Λαμπαδάριος του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Πατρών και Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης, Σταματόπουλος Διονύσιος.

Προεόρτιος ἡμέρα σήμερον,
τῆς ἐνανθρωπήσεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,
τῇ τῆς πανευφήμου καὶ Μάρτυρος ἑορτῇ,
συνεξέλαμψεν Ἀναστασίας· ἰδοὺ ἡ Παρθένος,
ἐν Βηθλεέμ ἐπείγεται,
Βρέφος σπαργανούμενον,
ἀνακλῖναι ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων,
τὸν ἐλευθερώσαντα ἡμᾶς,
ἐκ τῆς ἀρχαίας κατάρας,
καὶ σῴζοντα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ακούστε το Δοξαστικό των Αποστίχων της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας:
-> Δοξαστικό των Αποστίχων της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας