Ήχος B’

Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου εκ της Μουσικής Κυψέλης τόμος Α΄.

Ὡς τῆς θείας ἐλευθερίας ἐπώνυμος, τῆς ἱερᾶς διπλοΐδος, Πάτερ κατηξίωσαι, καὶ εὐθαρσῶς τὴν εὐσέβειαν διδάσκων, τῶν πρακτέων τοὺς λόγους ἡμᾶς ἐξεπαίδευσας. Ὅθεν καὶ τὴν μαρτυρικὴν ἔνστασιν νεανικῶς ἐκτελέσας, ἐν ἀμφοτέροις διέπρεψας, καὶ διπλοῦν εἴληφας τὸ στέφος παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ὃν καθικέτευε, Ἱερομάρτυς Ἐλευθέριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ακούστε το Δοξαστικό των Αίνων του Αγίου Ελευθερίου.
~ Ερμηνεύει ο Λαμπαδάριος του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Πατρών και Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης, Σταματόπουλος Διονύσιος.

-> Δοξαστικό των Αίνων του Αγίου Ελευθερίου