Ήχος Β’ .

Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου εκ της Μουσικής Κυψέλης τόμος Α΄.

Σήμερον ἡ πανάμωμος Ἁγνὴ προῆλθεν ἐκ τῆς στείρας·
σήμερον τὰ πάντα εὐφραίνονται, ἐν τῇ αὐτῆς γεννήσει,
ὁ Ἀδὰμ τῶν δεσμῶν απολύεται, καὶ ἡ Εὔα της ἀρᾶς ἠλευθέρωται.
Τὰ οὐράνια πάντα ἀγάλλονται, καὶ εἰρήνη τοῖς ἀνθρώποις βραβευεται.
Ἡμεῖς δὲ δοξολογοῦντες βοῶμεν·
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία


Ακούστε στον παρακάτω σύνδεσμο το Δοξαστικό των Αίνων της Αγίας Άννης.
~ Ερμηνεύει ο Λαμπαδάριος του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Πατρών και Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης, Σταματόπουλος Διονύσιος.

-> Δοξαστικό των Αίνων της Αγίας Άννης